Startpagina/Re´ncarnatietherapie/ Hooggevoeligheid /therapie voor therapeuten/kinderen en re´ncarnatietherapie/ Wie was ik/ Regressietherapie en Zwangerschap/
voorbeeld van een therapie/Leven tussen de levens in /dieren en re´ncarnatietherapie/therapie op afstand, telefoon of skype/
Niet - eigen energieŰn, zoals geesten en aanhechtingen/Lijst met symptomen/ Links/ biografie  / Contact en kosten 

Privacyverklaring A Groenendijk

Rooseveltweg 323

6707 GN Wageningen

06-33844492 agroenendijk@protonmail.comLet op, deze verklaring kan door nieuwe informatie of regels veranderen, lees dus regelmatig deze verklaring. Op dit moment is het volgende van toepassing:

Ik, Anita Groenendijk, kan gegevens van je verwerken, ofwel omdat je gebruik maakt van mijn diensten als therapeut of coach, ofwel omdat je mij een mail stuurt naar aanleiding van een bezoek aan een van mijn websites.

Voor bezoekers die mij een mail sturen: Ik verwerk je persoonsgegevens, namelijk je naam en je mailadres, om je per email te kunnen beantwoorden. Ik zal onze correspondentie vertrouwelijk behandelen . Als je verder geen gebruik maakt van mijn diensten of op andere manier contact wil hebben, zal ik op verzoek ook je mailadres verwijderen.Ik geef jouw adres niet aan derden, tenzij ik je daar om toestemming voor heb gevraagd. Ik communiceer via Protonmail.com, en ik raad je aan hetzelfde te doen, of in ieder geval een europese mailprovider te gebruiken. Ik sta niet in voor de complete privacy van communicatie via Gmail.

Cookies. Voor zover ik weet zijn er in deze site geen cookies verwerkt. Hooguit wordt er op geanonimiseerde wijze een logfile gegenereerd voor bezoekersstatistieken waarbij het IP adres wordt gebruikt. Als je toch een cookie krijgt, laat het mij dan weten, dan zal ik maatregelen treffen.

Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten behandelovereenkomst.

Privacyverklaring voor clienten van de praktijk van A Groenendijk.

Ik wil voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens AVG. Daarom doe ik mijn best jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

Als je na het lezen van deze privacy verklaring of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit te allen tijde.

Waarvoor gebruik ik je persoonsgegevens

De volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens hebben:


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Ik, Anita Groenendijk,


verwerk gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.Deze gegevens heb ik voornamelijk handgeschreven op papier, ofwel ingevuld op een voorbedrukt formulier, ofwel genoteerd in een aantekeningenboek. Dit papier bewaar ik in een afgesloten kast.

Minderjarigen

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik net als bij de behandeling zelf om toestemming van hun ouders of voogd.

Verstrekken aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, echter nooit zonder je op de hoogte hiervan te stellen en om toestemming te vragen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is mijn boekhouder, die inzage heeft in mijn bankafschriften, waar ook naam, adres en bankgegevens van mijn clienten te zien zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij mij opvraagt, of als er sprake is van dreiging van ernstige lichamelijke schade. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden zoals andere geneeskundige behandelaars indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vanwege de financiele administratie moeten de relevante gegevens mbt financien 7 jaar worden bewaard. Dossiergegevens moeten wettelijk 20 jaar worden bewaard. U heeft recht op verwijdering van deze gegevens, indien u een formulier daarvoor tekent.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Communicatie

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Startpagina/Re´ncarnatietherapie/ Hooggevoeligheid /therapie voor therapeuten/kinderen en re´ncarnatietherapie/ Wie was ik/ Regressietherapie en Zwangerschap/
voorbeeld van een therapie/Leven tussen de levens in /dieren en re´ncarnatietherapie/therapie op afstand, telefoon of skype/
Niet - eigen energieŰn, zoals geesten en aanhechtingen/Lijst met symptomen/ Links/ biografie  / Contact en kosten 

 

email
adres: Rooseveltweg 323, 6707 GN Wageningen